Om selvskading ved oppsigelse av en leder

Oppmerksomheten blir gjerne rettet mot uenigheten, om frontene, om dokumentasjonen av utilstrekkelighet hos motparten og om omfanget av det endelige oppgjøret de får med seg på vei ut. De færreste beholder stillingen.

Grad av suksess regnes gjerne i antall måneder kompensasjon som bedriften må ut med for å avslutte saken. Høy kompensasjon regnes som suksess for lederen og lav kompensasjon er suksess for bedriften. Dette er ofte bare en beskjeden del av regnestykket - og det er kanskje på tide å vurdere det totale bildet?

La det være sagt med en gang; oppsigelser er et nødvendig og riktig virkemiddel - til tider. La det også være sagt at når man sier opp en leder har det som regel vært feil på begge sider av konflikten. Bildet er altså sjelden svart/hvitt selv om dette ikke kommer frem når beslutningen skal forklares internt og/eller eksternt.

Mange toppledere inngår en avtale ved ansettelsen om å bytte ut det alminnelige oppsigelsesvernet, som definert i Arbeidsmiljøloven, med en definert kompensasjonspakke ved oppsigelse. Dette gjør det formelt enkelt for eiere å gjennomføre en oppsigelse da man strengt tatt ikke behøver å grunngi beslutningen i særlig grad. Men er det totale bildet forstått?

Dessverre blir ofte prosessene litt for stigmatiserende - og tidvis unødvendig brutale. Som en følge av dette blir begge parters renommé svekket etter en prosess som dette. Oppsigelse er sannsynligvis det mest følsomme området vi har i vårt arbeidsliv og det å fjerne en leder fra stilling, status og planlagt fremtid kan tidvis svekke både bedrift og ansatt. 

En leder kommer nesten alltid svekket ut i ledermarkedet etter denne type prosess, uavhengig av årsaksforhold. Ledermarkedet tenker gjerne at det kanskje hefter noe negativt ved den oppsagte lederen og stiller seg spørsmålet om det er nødvendig å ta risiko når de ikke behøver.

Det er ikke likegyldig for en bedrift hvordan en leder slutter, uavhengig av avtale. I vårt oversiktlige ledermarked blir det fort tydelig hvem som arbeider profesjonelt med egne ledere i denne type situasjon - og hvem som ikke gjør det. Mange vet hvem som har lav terskel for å benytte oppsigelse. Leverandører, kunder og øvrige ansatte bryr seg også i stadig sterkere grad. Når en leder plutselig og uten særlig forutgående kommunikasjon må forlate bedriften på dagen, blir dette lagt merke til og reiser mange spørsmål. 

Følgekostnader oppstår ofte, ikke minst når en leder som utsettes for en stigmatisert oppsigelse får sympatioppsigelser i ledergruppen. Gjenværende ledere stiller raskt spørsmål om menneskesyn og kultur i bedriften. De gjør seg dessuten opp sin egen mening om oppsigelsen er saklig. Plutselig kan en god ledergruppe stå ribbet tilbake. Hva dette koster i gjenoppbygging, tapte relasjoner/kunder og tapt motivasjon og fremtidstro blant øvrige ledere og ansatte, kan man bare spekulere i.

Mange bedrifter mister også sin «magnetkraft» på gode ledere i lang tid fremover da nettverkene er mange og dårlig behandlede ledere lett vil snakke ned en tidligere arbeidsgiver. Kan man virkelig ikke makte en bedre prosess?

Tiden må være inne for å tilby ledere som må slutte en profesjonell assistanse over mot ny tilværelse, uavhengig av årsaksforhold og kontrakt. Det å få støtte på veien til en ny og riktig stilling fra noen som kan sitt fag og som vil lederen vel er ikke bare praktisk og effektivt, men kan også bidra til et mer formålstjenlig samarbeidsklima - og bedre totaløkonomi. Vi kaller dette Friksjonssvak Lederexit.

Når all diskusjon om fratredelsespakken er over er det en ny og riktig tilpasset stilling som opptar den oppsagte. Dette bør ligge inne som en fast del av fratredelsespakken og som en del av en gjennomarbeidet juridisk avtale. Det dreier seg om å beskytte både bedriftens og lederens renommè.  

Av og til er det kun litt støtte som skal til. Tidvis kreves mer omfattende rådgivning som både kan dreie seg om kunnskap om ledermarkedet, lederens markedsverdi, alternative karriereveier, aktiv profilering og helse/enrgirelaterte utfordringer. 

Vi forteller deg gjerne mer om dette og kan hjelpe med tilretteleggelse av en Friksjonssvak Lederexit.

Skrevet av
Christian Blaauw

Referanser

Les flere artikler